Samen Leren met Helmond Sport
KvK: 57444668
RSIN 852582687

Stichting Samen Leren met Helmond Sport
Sportpark de Braak 7
5703 DX Helmond

Postadres: Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond

Telefoon: 06- 48604494
E-mailadres: info@samenlerenmeths.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de Bestuurders

VoorzitterHans SchapenkOMO-Scholengemeenschap
PenningmeesterJeanne AertsStichting LEVgroep
BestuurslidLeon VlemmingsHelmond Sport

Inleiding

Samen Leren met Helmond Sport is een mooi voorbeeld van integrale samenwerking van partners binnen de gemeente Helmond. Een verbinding tussen onderwijs, welzijn en sport maakt het mogelijk een compleet pakket van extra begeleiding aan te bieden aan 9 schoolklassen uit het voortgezet onderwijs in Helmond.

Samen Leren met Helmond Sport is een samenwerking tussen LEVgroep, OMO scholengemeenschap en Helmond Sport. Door het stimuleren van deze vaardigheden is bij de leerlingen groei in motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld te verwachten, waardoor zij tot betere resultaten komen en makkelijker kunnen participeren in de samenleving.

Doelstelling

Het organiseren van activiteiten in een sportieve leeromgeving, die bijdragen aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van jongeren uit de regio Helmond, waardoor zij (nog) beter kunnen participeren in de samenleving. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, inrichtingen en besturen van een leercentrum en vanuit dit leercentrum een verbinding te maken tussen leren en de wereld van sport.

Missie

Samen Leren met Helmond Sport organiseert activiteiten, in een sportieve leeromgeving, die bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren uit de regio Helmond, waardoor zij (nog) beter kunnen participeren in de samenleving.

Visie

Samen Leren met Helmond Sport heeft de ambitie om:

 • Een plek te creëren waar de leerling zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Waar talent de ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol spelen.
 • De leerling in zijn ontwikkeling voorop te stellen. De leerling krijgt mede verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling.
 • De leerling kansen te bieden om spelenderwijs en op sportieve wijze successen te ervaren.
 • Leerlingen van elkaar te laten leren en daardoor zichzelf te ontwikkelen, het netwerkleren. Hierbij gebruiken wij de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken.
 • Het stadion, staf, spelers, stagiaires en gastsprekers in te zetten om leerlingen te motiveren kennis en vaardigheden op te doen.
 • Opdrachten en activiteiten doelgericht in te zetten, gericht op (toekomstige) en participatie in de samenleving.
 • In te spelen op de leerbehoeftes van de leerlingen en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden.

Bovenstaande ambities zijn alleen te realiseren door intensief samen te werken met diverse partners. Dit gaan we doen door:

 • Ons open te stellen en expertise uit te wisselen met als doel, wij maken elkaar wijs!
 • Te doen waar we goed in zijn en door onze talenten te benutten.
 • Voor zaken waar we minder goed in zijn, de samenwerking te zoeken met partners.
 • Onszelf te monitoren op proces en op resultaat, dit ter verantwoording en als middel om verbeterpunten te (h)erkennen. Door een goede en open communicatie met het onderwijs te onderhouden.

Doelgroep

Samen Leren met Helmond Sport is voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar, met minder ontwikkelde cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, zonder ernstige gedragsproblemen.

Financiële verantwoording

het beheer van het vermogen van de instelling gebeurd door de penningmeester. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere baten.

Bij opheffing van de instelling zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Publicatiecijfers zijn opvraagbaar bij Evelien Versteijlen via info@samenlerenmeths.nl

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst maar maakt gebruik van professionals vanuit Stichting LEVgroep, OMO-scholengemeenschap en Helmond Sport. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel beleidsplan is opvraagbaar bij Evelien Versteijlen via info@samenlerenmeths.nl