Samen Leren met Helmond Sport
KvK: 57444668
RSIN 852582687

Stichting Samen Leren met Helmond Sport
Sportpark de Braak 7
5703 DX Helmond

Postadres: Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond

Telefoon: 06- 48604494
E-mailadres: [email protected]

Bestuurssamenstelling en namen van de Bestuurders

Voorzitter Emmeken van der Heijden OMO-Scholengemeenschap
Penningmeester Jolanda Teeuwen Stichting LEVgroep
Bestuurslid

Philippe van Esch

Helmond Sport

Inleiding

Hoe vinden leerlingen hun eigen antwoorden op thema’s zoals discriminatie en integratie? Hoe ga je om met groepsdruk en fake-news? Hoe ga je een gesprek aan met iemand die anders denkt dan jij? En hoe maak je keuzes voor je eigen toekomst? In de bijzondere omgeving van Helmond Sport creëren we een plek waar we stil staan bij deze belangrijke onderwerpen.

Samen Leren met Helmond Sport is een mooi voorbeeld van integrale samenwerking van partners binnen de gemeente Helmond. Een verbinding tussen onderwijs, welzijn en sport maakt het mogelijk een compleet pakket van extra begeleiding aan te bieden aan 9 schoolklassen uit het voortgezet onderwijs in Helmond. Samen Leren met Helmond Sport is een samenwerking tussen LEVgroep, OMO scholengemeenschap en Helmond Sport. Door het stimuleren van deze vaardigheden is bij de leerlingen groei in motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld te verwachten, waardoor zij tot betere resultaten komen en makkelijker kunnen participeren in de samenleving.

Resultaat

De nauwe samenwerking tussen de scholen, LEVgroep en Helmond Sport levert een unieke structurele samenwerking op, waar alle betrokken partijen zeer tevreden over zijn. De organisaties vullen elkaar prima aan. De timing van onze samenwerking sluit goed aan bij ontwikkelingen rond de realisatie van sport- en beleefcampus de Braak, 21 eeuwse vaardigheden, actief burgerschap en sociale integratie.

Wat willen we bereiken?

Missie

Samen Leren met Helmond Sport organiseert activiteiten, in een sportieve leeromgeving, die bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, waardoor zij (nog) beter kunnen participeren in de samenleving.

Visie

Samen Leren met Helmond Sport heeft de ambitie om:

 • Leerlingen in hun ontwikkeling voorop te stellen. Leerlingen krijgen mede verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling.
 • Leerlingen kansen te bieden om spelenderwijs en op sportieve wijze successen te ervaren.
 • Leerlingen van elkaar te laten leren en daardoor zichzelf te ontwikkelen, het netwerkleren. Hierbij gebruiken wij de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken.
 • Het stadion, staf, spelers, stagiaires en gastsprekers in te zetten om leerlingen te motiveren kennis en vaardigheden op te doen.
 • Opdrachten en activiteiten doelgericht in te zetten, gericht op (toekomstige) en participatie in de samenleving.

Bovenstaande ambities zijn alleen te realiseren door intensief samen te werken met diverse partners. Dit gaan we doen door:

 • Ons open te stellen en expertise uit te wisselen met als doel, wij maken elkaar wijs!
 • Te doen waar we goed in zijn en door onze talenten te benutten.
 • Voor zaken waar we minder goed in zijn, de samenwerking te zoeken met partners.

Doelen

Nadat leerlingen het programma hebben doorlopen:

 • Hebben zij meer vertrouwen in hun eigen kunnen
 • Kunnen zij beter op komen voor hun eigen mening
 • Is hun wereldbeeld vergroot
 • Zijn zij bewust van de talenten die zij bezitten
 • Zijn zij beter in staat om samen te werken met anderen

De kracht van Samen Leren met Helmond Sport

Dichtbij
De mentor wordt tijdens de les ondersteund door een team stagiaires waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen. Dit doen we in de maatschappelijke context (het voetbalstadion van Helmond Sport), we zijn geen eiland, maar onderdeel van de maatschappij. Gebruik maken van alle ‘leer’ mogelijkheden in de buurt is hierbij het uitgangspunt.

Waardering
We (in de breedste context) helpen elkaar vooruit door gebruik te maken van ieders talenten. Inzet en initiatief zijn hierbij vanzelfsprekend, we willen leren van elkaar en belangrijk zijn voor anderen. In een mensgerichte omgeving staat het kind en zijn/haar ontwikkeling centraal, je wordt gezien en successen worden benoemd.

Authentiek
Je mag zijn wie je bent. We creëren een open en geborgen cultuur creëren waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een plek te waar talent de ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol spelen. We werken vanuit ons hart en we doen wat we zeggen.

Inspirerend
We zetten opdrachten en activiteiten doelgericht in, gericht op (toekomstige) participatie in de samenleving. Door de kans om “spelend” successen te ervaren inspireren we leerlingen. We gebruiken verhalen en praktijkvoorbeelden om onze boodschap over te brengen. Bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen en gastsprekers.

Financiële verantwoording

het beheer van het vermogen van de instelling gebeurd door de penningmeester. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere baten.

Bij opheffing van de instelling zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Publicatiecijfers zijn opvraagbaar bij Evelien Versteijlen via [email protected]

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst maar maakt gebruik van professionals vanuit Stichting LEVgroep, OMO-scholengemeenschap en Helmond Sport. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel beleidsplan is opvraagbaar bij Evelien Versteijlen via [email protected]